Γενική Χειρουργική

Χειρουργικές επεμβάσεις σε νύχια

Αθανάσιος Γ. Βλάχος M.D. Αθανάσιος Γ. Βλάχος M.D. – Χειρουργός – Λαπαροενδοσκόπος

Μέλος της European Association on Digestive Surgery

Τηλέφωνο: 693 70 44 470

Email: athanasios.vlachos@yahoo.gr


Ως είσφρυση όνυχος ή ονυχοκρύπτωση, ορίζεται η φλεγμονώδης εξεργασία πού παρατηρείται, στα δάχτυλα των χεριών και ποδιών, με ή χωρίς σχηματισμό αποστήματος και οφείλεται στην είσοδο των πλαγίων χειλέων των νυχιών στο παρονύχιο δέρμα. Αυτό συμβαίνει ως επί το πλείστον στα μεγάλα δάχτυλα των ποδιών.

Αντιμετώπιση – Θεραπεία

1. Συντηρητική:

α) Σχολαστικός καθαρισμός της περιοχής δύο ή τρείς φορές ημερησίως, με χλιαρό νερό και αντισηπτικό και τοποθέτηση μικρού tabon βαμβακιού κάτωθεν του άκρου του όνυχος του φλεγμαίνοντος παρονυχίου, με τρόπο ώστε τα νύχια να έρπουν και να αναπτυχθούν άνωθεν και έξω από τα όρια της φλεγμαίνουσας περιοχής. Συμπληρωματικώς, μπορεί να χορηγηθεί και αντιβιοτική θεραπεία από του στόματος.

β) Τα

νύχια

κόπτονται κατά μήκος του εγκαρσίου και καθέτως του επί -μήκους άξονος τους, ώστε έχουν γωνιώδες σχήμα και να εξέχουν ανεπαίσθητα (1-2mm) του άκρου δέρματος του δακτύλου (τετράγωνα νύχια).

2. Χειρουργική:

α) Απλή ονυχεκτομή

Λαμβάνει χώρα με τοπική αναισθησία σε συνδυασμό με ελαφρά μέθη. Μετά από καλή προετοιμασία του χειρουργικού πεδίου, τοποθετείται ειδική λαβίδα που συλλαμβάνει σταθερά το νύχι ανάμεσά της και με περιστροφική κίνηση εκτελείται η αφαίρεση αυτού. Ακολουθεί χειρουργικός καθαρισμός της τραυματικής επιφανείας της ονυχοφόρου φάλαγγος και άσηπτη επίδεση. Η πλήρης ανάπτυξη του νέου νυχιού απαιτεί περίπου έξι μήνες. Η μέθοδος αυτή εμφανίζει υψηλό ποσοστό υποτροπών.

β) Μερική εκτομή του νυχιού μετά της μήτρας (ρίζας) αυτού (τμηματική ριζική ονυχεκτομή). Με την τεχνική αυτή αφαιρείται μόνο το πάσχον τμήμα που εισέρχεται εντός του δέρματος, το νεκρωμένο δέρμα και η ρίζα του νυχιού μαζί με το περιόστεο (απόξεση – εξαέρωση). Πιθανόν να υπάρξει ανάγκη μικράς τομής 1cm περίπου κατά μήκος του πλαγίου χείλους του νυχιού στη θέση της ριζοτομής, προς διευκόλυνση χειρισμών και καλυτέρου οπτικού πεδίου. Η επέμβαση ολοκληρώνεται με τοποθέτηση δύο-τριών nylon ραμμάτων. Είναι η μέθοδος που εφαρμόζεται ως επί το πλείστον σήμερα, με άριστα μετεγχειρητικά και διαχρονικά αποτελέσματα, χωρίς να καταλείπεται δυσμορφία στην περιοχή του δακτύλου.

γ) Ριζική ονυχεκτομή. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όχι μόνο παραμελημένης εισφρύσεως του όνυχος, αλλά και σε άλλες δυσμορφίες (ονυχογρύφωση), ή συστηματικές παθήσεις που προδιαθέτουν σε φλεγμονές των μαλακών μορίων της περιοχής (σακχαρώδης διαβήτης), ή μυκητιάσεις όπου απαιτείται έντονη τοπική και συστηματική θεραπεία. Η τεχνική αυτή προσομοιάζει με την προηγουμένως περιγραφείσα, με τη σημαντική διαφοροποίηση ότι η ρίζα του νυχιού αφαιρείται πλήρως και συνεπώς τα δάχτυλα θα παραμείνουν χωρίς νύχια διά βίου.

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται διεγχειρητική και μετεγχειρητική αντιβιοτική κάλυψη.